::بباز این چه شورش است که در خلق عالم است      باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است                     باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین       بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است ::
 
 • مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان

   
 • برگزاری جلسه هیأت امناء صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 • همکار بازنشسته آقای زراعت گر در مبارزه ای بی امان با بیماری خاص

   
 • دیدار با خانم تهرانی زاده بازنشسته ارجمند بانک کشاورزی

   
 • دیدار و ملاقات با همکار بازنشسته از بانک ملت