:: سیل و جوها بر مراد او روند     اختران زان سان که خواهد آن شوند               هیچ دندانی نخندد در جهان    بی رضا و امر آن فرمان روان               هیچ برگی در نیفتد از درخت          بی قضا و حکم آن سلطان بخت ::                          
 • استواری و مقاومت تحسین برانگیز دو بازنشسته بانک در برابر بیماری

   
 • دیدار و ملاقات صمیمانه با دو کهن مرد شبکه بانکی

   
 • نشست کارشناسی بانکهای عضو صندوق در خصوص ایفای تعهدات مالی بانکها

   
 • ثبت نشان واره (لوگو) صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در اداره ثبت علائم تجاری

   
 • دیدار با بازنشسته بانک صادرات در آستانه ماه مبارک رمضان