:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
 • ملاقات با آقای حسینعلی اردستانی بازنشسته بانک صادرات

   
 • شش سال حضور در جبهه های دفاع مقدس بعد از بازنشستگی

   
 • برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی ادارات کارگزینی بانکها به میزبانی صندوق

   
 • رسیدگی و تایید صورتهای مالی سال1393 صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها توسط هیأت امناء

   
 • ملاقات با همکار بازنشسته بانک صادرات ایران