::به گیتی به از راستی پیشه نیست       ز گژی بتر هیچ اندیشه نیست               همه راستی کن که از راستی         نیاید به کار اندرون کاستی ::
 • برگزاری جلسه هیأت امناء صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

   
 • همکار بازنشسته آقای زراعت گر در مبارزه ای بی امان با بیماری خاص

   
 • دیدار با خانم تهرانی زاده بازنشسته ارجمند بانک کشاورزی

   
 • دیدار و ملاقات با همکار بازنشسته از بانک ملت

   
 • بازنشسته ارجمند بانک مسکن از رشد اسکناس ها میگوید