:: خدايا كوششم را در اين ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزيده و عملم را پذيرفته و عيبم را پوشيده قرار ده، اى شنواترين شنوايان.  ::

 

 • دیدار با بازنشسته بانک رفاه، همزمان با ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

   
 • پیشگیری و تشخیص به موقع بیماریها، مساوی با کاهش دردها و هزینه ها

   
 • شاغل دیروز بانک، بازنشسته امروز و سرپرست موسسه توانبخشی معلولین

   
 • توکل به شافی مطلق و مبارزه قدرتمند همکار بازنشسته با بیماری مزمن

   
 • همراه و هم قدم با فرزند شهید در جبهه های حق علیه باطل