::کسی کوی دولت ز دنیا ببرد ، که با خود نصیبی به عقبا ببرد ... درون فروماندگان شاد کن ، ز روز فروماندگی یاد کن ::
 •  

  گفتگوی صمیمانه با دو همکار بازنشسته در محفل خانوادگی

   
 •  

  برگزاری نشست کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها

   
 •  

  93سال عمر با برکت همراه با چهره ای خندان

   
 •  

  دیدار و گفتگوی صمیمانه با همکاری بازنشسته از بانک ملت

   
 •  

  برگزاری جلسه تودیع و معارفه در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها