::خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد ::

 

 • دریای روشنایی و امید در قلب مهربان نابینای مطلق

   
 • انضباط اجتماعی،مهمترین اصل اخلاقی برای بازنشسته بانک مسکن

   
 • بهمن پرشاد بازنشسته بانک صادرات ،استاد فرهیخته موسیقی سنتی

   
 • دیدار و ملاقات با همکار بازنشسته بانک ملی ایران در دهه کرامت

   
 • تایید عملکرد و صورتهای مالی سال 1395 صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در نشست مجمع