::سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست ::

 

 • همکار از کارافتاده و دردمندی که فقر را آزمونی از سوی خدا میداند

   
 • مراعات اصل صداقت توصیه بازنشسته بانک ملی ایران به همکاران شاغل

   
 • دیدار و ملاقات با زوج بانکی بازنشسته از بانک رفاه کارگران

   
 • تکریم و دیدار بازنشستگان یکی از قشنگترین اقدامات صندوق بازنشستگی است

   
 • احوالپرسی از همسرم رنج و سختی پرستاری را از تنم بیرون کرد