:: چُنان رو که پرسند روز شمار      نپیچی سر از شرم پروردگار                بداد و دهش گیتی آباد دار      دل زیردستان خود شاد دار                 که بر کس نماند جهان جاودان         نه بر تاجدار و نه بر موبدان ::                          
 • دیدار و گفتگویی با آقای اکبر شفیعی بازنشسته بانک کشاورزی

   
 • همکار بازنشسته بانک صادرات از ارزش سلامتی میگوید

   
 • دیدار و گفتگو با سرکار خانم مهرجو بازنشسته بانک سپه

   
 • آقای مسعود زارع زاده بازنشسته ارجمند بانک مسکن، میزبان گروه اعزامی صندوق

   
 • تصویب صورتهای  مالی سال1393 صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها