::سالمندان مظهر لطف الهی هستند. ::

 

 • احوالپرسی از همسرم رنج و سختی پرستاری را از تنم بیرون کرد

   
 • خانواده ای دردمند تحت حمایت بازنشسته بانک ملت

   
 • عشق و امید و توکل به خداوند راه موفق در مبارزه با بیماری خاص

   
 • حضور دکتر خورسندیان در جمع خانواده همکار بازنشسته

   
 • دریای روشنایی و امید در قلب مهربان نابینای مطلق