:: همی خواهم از کردگار جهان     شناسنده آشکار و نهان               که باشد زهر بد نگهدارتان     همه نیک نامی بُود یارتان::                          
بایگانی ها