::آن قصر که با چرخ همی زد پهلو             بر درگه آن شهان نهادندی رو              دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای            بنشسته همی گفت که کوکو کوکو ::
بایگانی ها