:: نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار                  سال دیگر را که میداند حساب؟       یا کجا رفت آنکه با ما بود پار ::
بایگانی ها