:: خدايا كوششم را در اين ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزيده و عملم را پذيرفته و عيبم را پوشيده قرار ده، اى شنواترين شنوايان.  ::

 

بایگانی ها