::به گیتی به از راستی پیشه نیست       ز گژی بتر هیچ اندیشه نیست               همه راستی کن که از راستی         نیاید به کار اندرون کاستی ::
بایگانی ها