::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

فصل سوم - مرخصی

ماده 12 ـ کارکنان بانک می توانند سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت از مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق و   فوق العاده ها و مزایای متعلقه استفاده نمایند.

 ماده 13ـ کارکنان بانک در صورت ابتلاء  به بیماریهایی که مانع  از انجام خدمت آنان باشد به گواهی مرجع  پزشکی معتمد بانک از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

         تبصره 1ـ جز در بیماریهای صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه درسال خواهد  بود.

   تبصره 2ـ به کارکنانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند تا چهار ماه ودر صورتی که به علت ابتلاء  به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان مرخصی استعلاجی آنان بیش ازچهار ماه باشد تا حداکثر  یک سال حقوق و فوق العاده های مربوط و درمورد بیماریهای صعب العلاج درمدت زائد بریک سال تا  هنگامی که ازکارافتاده نشوند فقط حقوق پرداخـت می گردد.

       تبصره 3ـ مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیرمی دهند شش ماه می باشد.

   ماده 14ـ کارکنان بانک درصورت نیاز به مرخصی مازاد برمرخصی استحقاقی می توانند ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند،حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق برای طول مدت خدمت نبایستی از 3 سال تجاوز کند این مدت برای ادامه  تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر تا 2 سال دیگر قابل  تمدید خواهد بود.

   ماده 15 ـ ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 12 ،13 و 14 این آیین نامه به  موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثرظرف مدت شش ماه به پیشنهاد هیئت مدیره بانک به تصویب شورایعالی بانکها خواهد  رسید.