:: ::

 

صفحه نخست
جلسه شورای هماهنگی ...

  جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها

جلسه ماهانه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکهای مشترک صندوق طبق قرار مرسوم در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1397/02/30 در ساختمان صندوق تشکیل گردید. در این جلسه گزارشی از اقدامات صندوق در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به شرح زیر به اطلاع حاضران در جلسه رسید:

1- برگزاری جلسه در اردیبهشت ماه جاری با حضور مدیرعامل و هیات مدیره صندوق در بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری به منظور بررسی امکان بهره گیری از ظرفیت ماده (41) آئین نامه نظام بانکی دولتی ( تا تصویب اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری و تهیه و ابلاغ آئین نامه ذیربط برای همسان سازی).

2- ارائه گزارش کتبی جلسه فوق الذکر به وزارت اموراقتصادی و دارائی به منظور انعکاس موضوع ( امکان بهره گیری از ظرفیت ماده (41) آئین نامه نظام بانکی دولتی) از طریق مقام عالی وزارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت طرح موضوع در کمیسیون های ذیربط.

3- شرکت مدیرعامل و هیات مدیره صندوق در جلسه مورخ 1397/02/22 شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها ( با حضور مدیران عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی و واگذار شده) و مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور اعلام آمادگی صندوق جهت اجرای همسان سازی با استفاده از ظرفیت ماده (41) آئین نامه نظام بانکی دولتی  (به عنوان اقدام موازی بندهای (1) و (2) برای اخذ مجوز لازم).

4- ارسال گزارش جلسه فوق الذکر توسط شورای هماهنگی بانکها بلافاصله پس از نتیجه گیری از جلسه با تاکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگی بانکها به مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و درخواست جلسه فوری مشترک با حضور مقام عالی وزارت و ریاست سازمان اداری و استخدامی، ریاست سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل بانکها و مدیرعامل صندوق برای چاره اندیشی در اجرای موضوع.

5- در تبیین فلسفه همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیح داده شد، صندوق در سال 1394 اقدام به همسان سازی با استفاده از ظرفیت ماده (41) نمود که در نتیجه حقوق بازنشستگان محترم متناسب با تاریخ بازنشستگی آنان بعضا با افزایش قابل توجه و در مواردی نیز حتی بدون تغییر مواجه گردید. از اینرو چنانچه همسان سازی موکول به تهیه و ابلاغ آئین نامه اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری گردد، به دلیل تاخیر در اجرا، حق و حقوقی از بازنشستگان ارجمند در مقطع همسان سازی ضایع نخواهد شد.

پس از ارائه مطالب فوق توسط هیات مدیره صندوق به جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگی بانکها، تاکید گردید تا حصول نتیجه لازم، پیگیری ها و اقدامات صندوق برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ارجمند ادامه خواهد داشت .