:: ::

 

صفحه نخست
آخرین اقدامات در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان

  آخرین اقدامات در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان

بدنبال جلسه مورخ 1397/02/22 شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و صندوق در خصوص انجام همسان سازی و درخواست تشکیل جلسه فوری مشترک در خدمت مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برای بررسی موضوع، جلسه مورد اشاره در تاریخ 1397/03/08 تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم مقرر شد بار مالی ناشی از پرداخت علی الحساب به بازنشستگان محترم ( تا ابلاغ آئین نامه اجرائی ذیربط ) در گزینه های مختلف توسط صندوق محاسبه و جهت اتخاذ تصمیم به وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس گردد.

در حال حاضر محاسبه تعهدات اکچوئری و بار مالی به تفکیک هر بانک در دست محاسبه قرار دارد.