:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
صفحه نخست شرایط برقراری حقوق ازکارافتادگی
شرایط برقراری حقوق ازکارافتادگی

1)ازکارافتادگی عادی :
به موجب ماده 35 فصل ششم آیین نامه نظام بانکی دولتی و ماده 13 بخش دوم ازفصل سوم دستورالعمل اجرایی مصوب 25/11/82 شورای عالی بانکها ،هرگاه مستخدم ثابت ،علیل و یا به علت حادثه ای ازکارافتاده شود،تمام حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است به عنوان حقوق ازکارافتادگی درمورد وی برقرارمی گردد.

2)ازکارافتادگی حین خدمت :
به موجب ماده 35 فصل ششم آیین نامه نظام بانکی دولتی و ماده 14 بخش دوم از فصل سوم دستورالعمل اجرایی مصوب 25/11/82 شورای عالی بانکها ،هرگاه مستخدم ثابت بانک به علت حادثه ناشی ازکار و یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که ازکارکردن بازبماند پس از برخورداری  معادل 2 برابر امتیاز تشویقی به شرح جدول زیر تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده هایی که ازبابت آنها کسوربازنشستگی اخذ شده است بعنوان حقوق ازکارافتادگی درمورد وی برقرارمی گردد.


    امتیازشغل

امتیاز مورد محاسبه

2000 ـ 1300

             150 

3000 ـ 2001

             175

3001  به بالا

             200


بــه موجــب مــاده 15 بخــش دوم ازفصــل سـوم دستورالعمـل اجرایـی شـورای عالـی بانکـها مصـوب 25/11/82 ،تشخیص ازکارافتادگی با کمیسیون پزشکی تعیین شده ازطرف بانک خواهد بود و تشخیص علت ازکارافتادگی به لحاظ حادثه ناشی ازکار و به سبب انجـام وظیفـه بـه عهـده کمیسیونـی مرکـب ازیکـی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب مدیرعامل ،رئیس اداره کارگزینی و رئیس اداره بازرسی می باشد.


نحوه محاسبه حقوق ازکارافتادگی


تمام حقوق مزایا و فوق العاده هایی که بابت آنها  کسور بازنشستگی     =      جقوق ازکارافتادگی عادی اخذ شده است

پس   از  برخورداری  معادل   2   برابر  امتیاز  تشویقی   مندرج   در  بند 2 شرایـط استفاده ازحقوق و تفاوت تطبیق برابر است با  حقوق ازکارافتادگی حین خدمت و فوق العاده هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است .