::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

صفحه نخست شرایط برقراری حقوق ازکارافتادگی
شرایط برقراری حقوق ازکارافتادگی

1)ازکارافتادگی عادی :
به موجب ماده 35 فصل ششم آیین نامه نظام بانکی دولتی و ماده 13 بخش دوم ازفصل سوم دستورالعمل اجرایی مصوب 25/11/82 شورای عالی بانکها ،هرگاه مستخدم ثابت ،علیل و یا به علت حادثه ای ازکارافتاده شود،تمام حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است به عنوان حقوق ازکارافتادگی درمورد وی برقرارمی گردد.

2)ازکارافتادگی حین خدمت :
به موجب ماده 35 فصل ششم آیین نامه نظام بانکی دولتی و ماده 14 بخش دوم از فصل سوم دستورالعمل اجرایی مصوب 25/11/82 شورای عالی بانکها ،هرگاه مستخدم ثابت بانک به علت حادثه ناشی ازکار و یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که ازکارکردن بازبماند پس از برخورداری  معادل 2 برابر امتیاز تشویقی به شرح جدول زیر تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده هایی که ازبابت آنها کسوربازنشستگی اخذ شده است بعنوان حقوق ازکارافتادگی درمورد وی برقرارمی گردد.


    امتیازشغل

امتیاز مورد محاسبه

2000 ـ 1300

             150 

3000 ـ 2001

             175

3001  به بالا

             200


بــه موجــب مــاده 15 بخــش دوم ازفصــل سـوم دستورالعمـل اجرایـی شـورای عالـی بانکـها مصـوب 25/11/82 ،تشخیص ازکارافتادگی با کمیسیون پزشکی تعیین شده ازطرف بانک خواهد بود و تشخیص علت ازکارافتادگی به لحاظ حادثه ناشی ازکار و به سبب انجـام وظیفـه بـه عهـده کمیسیونـی مرکـب ازیکـی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب مدیرعامل ،رئیس اداره کارگزینی و رئیس اداره بازرسی می باشد.


نحوه محاسبه حقوق ازکارافتادگی


تمام حقوق مزایا و فوق العاده هایی که بابت آنها  کسور بازنشستگی     =      جقوق ازکارافتادگی عادی اخذ شده است

پس   از  برخورداری  معادل   2   برابر  امتیاز  تشویقی   مندرج   در  بند 2 شرایـط استفاده ازحقوق و تفاوت تطبیق برابر است با  حقوق ازکارافتادگی حین خدمت و فوق العاده هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است .