:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
صفحه نخست منابع
منابع

  1  - وجوه انتقالی به صندوق

                عبارتند از وجوه دریافتی بابت سوابق پذیرفته شده

 

   2 -  اعطایی بانک

              ماده 31 ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل 

21 درصد که ازطرف بانک تامین  می شود  به  حساب  صندوق  بازنشستگی  منظور و پرداخت می گردد.

 

   3 -  کسورات کارمندان

       ماده 30ـ کارکنان ثابت بانک ازلحاظ بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت مشمول صندوق  بازنشستگی  بانکها  بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند وبانک در وجه صندوق واریز خواهد شد.

        ماده 31ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل 9 درصد   که از طرف مستخدم  تامین می شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور و پرداخت می گردد.

        ماده 32ـ  وجوه زیرعلاوه بروجوه مذکوردرماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز می گردد

            1ـ حقوق ، مزایا  و فوق العاده های ماه اول مستخدم آزمایشی  

           2-  اضافه حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول  مستخدم  

 

   4 - سود سرمایه گذاریهای صندوق

                - سود سپرده های بانکی

                - سود اوراق مشارکت

                - سود سهام تقسیم شده

                - سود تفاوت خرید و فروش سهام

                - سود سرمایه گداری در املاک

                - سایر درآمدها