:: سیل و جوها بر مراد او روند     اختران زان سان که خواهد آن شوند               هیچ دندانی نخندد در جهان    بی رضا و امر آن فرمان روان               هیچ برگی در نیفتد از درخت          بی قضا و حکم آن سلطان بخت ::                          
صفحه نخست منابع
منابع

  1  - وجوه انتقالی به صندوق

                عبارتند از وجوه دریافتی بابت سوابق پذیرفته شده

 

   2 -  اعطایی بانک

              ماده 31 ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل 

21 درصد که ازطرف بانک تامین  می شود  به  حساب  صندوق  بازنشستگی  منظور و پرداخت می گردد.

 

   3 -  کسورات کارمندان

       ماده 30ـ کارکنان ثابت بانک ازلحاظ بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت مشمول صندوق  بازنشستگی  بانکها  بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند وبانک در وجه صندوق واریز خواهد شد.

        ماده 31ـ از جمع حقوق موضوع ماده 17 وفوق العاده های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل 9 درصد   که از طرف مستخدم  تامین می شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور و پرداخت می گردد.

        ماده 32ـ  وجوه زیرعلاوه بروجوه مذکوردرماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز می گردد

            1ـ حقوق ، مزایا  و فوق العاده های ماه اول مستخدم آزمایشی  

           2-  اضافه حقوق ، مزایا و فوق العاده های ماه اول  مستخدم  

 

   4 - سود سرمایه گذاریهای صندوق

                - سود سپرده های بانکی

                - سود اوراق مشارکت

                - سود سهام تقسیم شده

                - سود تفاوت خرید و فروش سهام

                - سود سرمایه گداری در املاک

                - سایر درآمدها