:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
صفحه نخست
شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند

روزنامه دنیای اقتصاد :
شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند
براساس قانون مديريت خدمات كشوري، شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور پنج سال زودتر بازنشسته مي‌شوند و دستگاههاي اجرايي بايد در اين زمينه پيشنهاد دهند.
محمدرضا مسلمي مديركل دفتر جبران خدمت،‌ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: براساس ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، آن دسته از كاركنان دولت كه مشاغل آنها جزو كارهاي سخت و زيان‌آور است، پنج سال زودتر ( 25 سال سابقه كار) بازنشسته مي‌شوند. وي افزود: به منظور استفاده از ارفاق تعيين شده در قانون براي مشاغل سخت و زيان‌آور، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون، مي‌توانند پيشنهاد خود را به دفتر جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارائه دهند.
مسلمي گفت: كارشناسان اين دفتر پس از بررسي پيشنهاد دستگاه آن را به شوراي توسعه مديريت ارسال مي‌كنند و پس از تأييد شورا، پيشنهاد به هيأت دولت براي تصويب و تأييد نهايي ارجاع مي شود.
وي با اشاره به اينكه هنوز آئين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور براساس قانون مديريت خدمات كشوري تدوين نشده است، افزود: تا زمان تدوين اين آئين‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي قانون امور استخدامي كشور بعد از مطابقت با قانون مديريت خدمات كشوري قابل اجراست.
وي افزود: كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در حال بررسي شاخص‌هاي مشاغل سخت و زيان‌آور به صورت عام است. مسلمي درباره نحوه بازنشستگي شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور در ادارات دولتي گفت: براساس قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 1367، شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي مي‌شود مي‌توانند از ارفاق در سنوات خدمت به مدت حداكثر پنج سال استفاده كنند.
http://www.iran-newspaper.com/1390/2/14/Iran/4783/Page/4/Index.htm
#