::خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان ::

 

صفحه نخست انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 27/3/1365
انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 27/3/1365

       ماده واحده ـ حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک ازصندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نموده اند درصورتیکه محل کاریا خدمت آنان تغییرنموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی ، مشترک صندوق دیگری شده اند  بمیزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرارگرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول ، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود.

     درمورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون ازشمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرارگیرند به جای نرخ 4 درصد مذکور دراین ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس ازکسرحق درمان عینا به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

      تبصره 1ـ انتقال حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب ایـن قانـون بموجـب قوانیـن مربوط ، حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی آنان ازیک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگرمنتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

      تبصره 2ـ آن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمـه ، یـا کسـور بازنشستگی قرارگرفته با انتقال حق بیمه ، یا کسوربازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیـرد و مـازاد بـر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود .

      تبصره 3ـ درخصوص آن دسته ازمشمولین تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور درماده واحده ازسایرصندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین ومقررات مربوط ازمستخدم ، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور دراین تبصره براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسـد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خـرداد مـاه یکهـزاروسیصـدو شصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 19/4/1365   به تایید شورای نگهبان رسیده است .


آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/11/1365

    هیئت وزیران درجلسه مورخ 8/11/1365  بنا به پیشنهاد شماره 3226/ق مورخ 12/9/1365 سازمان اموراداری و استخدامی کشور،آیین نامه تبصره 3 ماده واحده  قانون  نقل  و  انتقال  حق  بیمه  یا  بازنشستگی  مصوب 27/3/1365   مجلس شورای اسلامی را بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1- مشمولین قانون تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وصندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هریک ازصندوقهای مذکورپرداخت نموده اند درصورتیکه طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیمـه آنـان بـه صنـدوق جدیـد منتقـل نشـده باشـد ازلحـاظ پرداخـت مابه التفاوت مندرج درتبصره 3 قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده 2- چنانجه حق بیمه یا کسوربازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ 27/3/1365  از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده وزیرپوشش صندوق دیگری قرارگرفته است انتقـال نیافتـه باشـد مقـررات ایـن آیین نامه درتعیین وجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده  3-  درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییرمحل کاریا خدمت مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه متعلقه(سهم شخص)هرماه ازسنوات خدمت موردنظرطبق ضوابط مـورد عمـل بـر مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه درمحل خدمت جدید که مبنای کسرحق بیمه یـا بازنشستگـی قـرارمی گیـرد محاسبه ومابه التفاوت آن با حق بیمه یا کسوربازنشستگی(سهم شخص وکارفرما)که بـه صنـدوق جدیـد منتقـل شده بترتیب مقرردراین آیین نامه ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره 1ـ درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی،به سبب انتقال وتغییرساختارسازمانی ،مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هرماه ازسنوات خدمت مورد نظربه ماخذ هیجده درصد(18%) ـ هفت درصد(7%) سهم مستخدم ویا زده درصد (11%) سهم کارفرما ـ حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا درمحل خدمت جدید که مبنای کسرحق بیمه قرارمی گیرد ویا آخرین حقوق ومزایای مبنای برداشت کسوربازنشستگی درمحل خدمت قبلی (هرکدام بیشترباشد) محاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنشستگی (سهم شخص وکارفرما ) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر دراین تبصره ازشخص وکارفرمای سابـق وصـول خواهـد شد.

تبصره 2ـ اشخاصی که به دلیل استعفاء ،بازخرید خدمت واخراج رابطه استخدامی آنان با دستگـاه مربـوط قطـع گردیده است ومشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوند وکسوربازنشستگی یـا حـق بیمـه خـود را بـه طورکلی یا جزئی ازدستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ هجده درصد (18%) به ترتیب مذکوردرتبصره (1) این ماده محاسبه ومابه التفاوت (سهم شخص وکارفرما) ازشخص وصول خواهدشد.

تبصره 3ـ درصورتیکه مشمولین تبصره های (1) و(2) این ماده ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند ویا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بـراسـاس تقاضـای مجـدد ورعایـت تبصره هـای مذکور،مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4ـ سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی ازعلل مندرج درتبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ وازمزایای قانونی آن بهره مند می شوند.
            
ماده 4 - صندوقهای موضوع این آیین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه برپرداخت حقوق بازنشستگی ، ازکارافتادگی و وظیفه وراث ، مشترکین خود را دربرابربیماریها بیمه خدمات درمانی نموده باشند به هنگام انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه از اینگونه صندوقها به صندوقهای دیگربخشی ازاین کسوریا حق بیمه که در ازای تامین بیمه مزبورمی باشد ازجمع وجوه انتقالی کسرمیگردد.

     تبصره - درصورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینـی ازکسـور بازنشستگـی یـا حـق بیمـه  پرداختـی را تشکیـل ندهـد 25% مجمـوع حـق بیمه یا کسوربازنشستگی سهم شخص و کارفرما ازاین بابت  منظورمیگردد.

ماده 5 - صرفا  آن قسمت ازسنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که دراجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا میشود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاک عمل قرارمی گیرد.

ماده 6- حق بیمه یا کسور بازنشستگی و ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آیین نامه یا سایر قوانین ومقررات مربوط ازیک صندوق به صندوق دیگرمنتقل شده است درصورتیکه محل خدمت شخصی مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدید منتقل میگردد و از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده 7- مابه التفاوت موضوع این آیین نامـه باقسـاط ماهانـه وصـول خواهـد شـد.میـزان اقسـاط بـا توجـه بـه کـل مبلغ ما به التفاوت میزان حقوق ومزایای شخص ، وسایرملاحظات طبق توافق شخص وصندوق مربوط تعیین میگردد حداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد.

ماده 8 - درصورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخراج ،بازخرید خدمت ، یا انفصال دائم قطع شده یا می شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.درمورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئا یا کلا ازصندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مسئله نقل وانتقال کسورموضوعا" منتفی است.


ماده 9 - دراجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی واین آیین نامه صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسوربازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا میشود جزء سنوات خدمت دولتی آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد.

 درمورد شرکتها وموسسات وواحدهای غیردولتی که تابع قانون تامیـن اجتماعـی می باشنـد سوابـق خدمـت دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جـزء سنـوات خدمـت آنـان از لحـاظ بازنشستگـی و وظیفه محسوب و منظور می گردد.

ماده 10-  کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که دراجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه ، به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود ، برای متقاضیـان بازنشستگـی تنهـا درمحاسبـه میـزان مستمـری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد ودرسنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظورنخواهد شد.کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که ازکارافتاده کلی یا فوت می شوند دراحراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی وفوت ومیزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرارخواهد گرفت.

    تبصره ـ آن گروه ازمستخدمینی که دراجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شـده ازقانـون مزبـور وبالعکـس مصـوب 20/2/1359 شورای انقلاب منتقل می شوند ونیزمستخدمین موسسات دولتـی دارای مقـررات استخدامـی خـاص کـه طبـق مقررات مربوط به سایردستگاههای دولتی منتقل شده یا می شوند تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.