:: خدايا كوششم را در اين ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزيده و عملم را پذيرفته و عيبم را پوشيده قرار ده، اى شنواترين شنوايان.  ::

 

صفحه نخست آگهی استخدام آگهی روز بانک ها دعوت به همکاری بانک کارآفرین
دعوت به همکاری بانک کارآفرین

دعوت به همکاری بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در راستای برنامه توسعه شعب خود، بازنشستگان فرهیخته و مجرب سیستم بانکی بانکهای تجاری را برای تصدی سمت های ریاست و معاونت شعب بانک در کلیه استان های کشور به همکاری دعوت می نماید.