::باز این چه شورش است که در خلق عالم است      باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است                     باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین       بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است ::
 
صفحه نخست آگهی استخدام آگهی روز بانک ها دعوت به همکاری بانک کارآفرین
دعوت به همکاری بانک کارآفرین

دعوت به همکاری بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در راستای برنامه توسعه شعب خود، بازنشستگان فرهیخته و مجرب سیستم بانکی بانکهای تجاری را برای تصدی سمت های ریاست و معاونت شعب بانک در کلیه استان های کشور به همکاری دعوت می نماید.