:: دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت    دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور               هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب      باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم خور                  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند        چون تو را نوح هست کشتی بان ز طوفان غم مخور ::                          
صفحه نخست تاریخچه
تاریخچه

قبـل از ادغـام بانکهای کشور بانکهای خصوصی که عبارت بوده اند از : بازرگاني ايران، تهران، صادرات ايران، پارس، عمران ، اعتبارات صنعتي ، تجارت خارجي ايران ، اعتبارات ايران، ايران و انگليس، تجارتي ايران و هلند، كار ، توسعه صنعتي معدني ايران، بين المللي ايران و ژاپن،‌ ايران و خاورميانه، ايرانيان، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايرانشهر، شهريار، صنايع ايران، داريوش، توسعه سرمايه گذاري ايران،  ساختمان، ايران و عرب، بين المللي ايران، گسترش آذربايجان ، گسترش خزر ، گسترش خوزستان و فرهنگيان  کلیه وجوهی را که بابـت کسـورات بازنشستگی از مستخدمیـن خود دریافت می کردند به حساب سازمان تامیـن اجتماعی واریز می نمودند و بانکهای دولتی که عبـارت بودند از : موسسه رهني دولتي ايران، اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی  ايران ، بانک سپـه و بانك رهني ايران هر کدام دارای صنـدوق بازنشستگـی اختصاصــی در داخــل بانــک بودنــد .
      در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران - بانک تعاون کشاورزی ایران - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته است لیکـن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی توسـط شـورای انقـلاب اسلامـی و بـراسـاس لایحـه قانونـی تشکیـل و تاسیس صندوق بازنشستگی وظیفه ، ازکارافتادگی و پس انـدا ز بانکهـای ملی ادغام شده مصوب 59/4/25 کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان،بانک قرض الحسنه مهر ایران و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد و بانـک توسعـه صـادرات ایـران نیــز از 71/1/1 مشتــرک صنـدوق بازنشستگـی گردید .

     در اجرای لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 58/7/3 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 59/9/28 شورای انقلاب اسلامی آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها تدویـن و از تاریخ 61/1/1 قابل اجرا گردید و از تاریخ  79/1/1  آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی جایگزین آیین نامه استخدامی مشترک بانکها شد.