:: ::

 

صفحه نخست تاریخچه
تاریخچه

قبـل از ادغـام بانکهای کشور بانکهای خصوصی که عبارت بوده اند از : بازرگاني ايران، تهران، صادرات ايران، پارس، عمران ، اعتبارات صنعتي ، تجارت خارجي ايران ، اعتبارات ايران، ايران و انگليس، تجارتي ايران و هلند، كار ، توسعه صنعتي معدني ايران، بين المللي ايران و ژاپن،‌ ايران و خاورميانه، ايرانيان، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايرانشهر، شهريار، صنايع ايران، داريوش، توسعه سرمايه گذاري ايران،  ساختمان، ايران و عرب، بين المللي ايران، گسترش آذربايجان ، گسترش خزر ، گسترش خوزستان و فرهنگيان  کلیه وجوهی را که بابـت کسـورات بازنشستگی از مستخدمیـن خود دریافت می کردند به حساب سازمان تامیـن اجتماعی واریز می نمودند و بانکهای دولتی که عبـارت بودند از : موسسه رهني دولتي ايران، اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی  ايران ، بانک سپـه و بانك رهني ايران هر کدام دارای صنـدوق بازنشستگـی اختصاصــی در داخــل بانــک بودنــد .
      در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران - بانک تعاون کشاورزی ایران - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته است لیکـن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی توسـط شـورای انقـلاب اسلامـی و بـراسـاس لایحـه قانونـی تشکیـل و تاسیس صندوق بازنشستگی وظیفه ، ازکارافتادگی و پس انـدا ز بانکهـای ملی ادغام شده مصوب 59/4/25 کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان،بانک قرض الحسنه مهر ایران و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد و بانـک توسعـه صـادرات ایـران نیــز از 71/1/1 مشتــرک صنـدوق بازنشستگـی گردید .

     در اجرای لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 58/7/3 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 59/9/28 شورای انقلاب اسلامی آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها تدویـن و از تاریخ 61/1/1 قابل اجرا گردید و از تاریخ  79/1/1  آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی جایگزین آیین نامه استخدامی مشترک بانکها شد.