:: ::

  • دیدار با آقای دلیروند بازنشسته عزیز بانک ملی ایران