:: ::

  • معنای زندگی در سایه حمایت های عاشقانه همسری فداکار
  • تشکیل جلسه شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان بانکها
  • سخت کوشی و انضباط توصیه بازنشسته عزیز به شاغلین
  • تشکیل جلسه هیات امناء