:: ::

حقوقی فعال بازار رای اول هیأت مدیره بورس تهران شد

 حقوقی فعال بازار رأی اول هیأت مدیره بورس تهران شد...  

صندوق بازنشستگی بانکها در اولین کاندیداتوری خود در هیأت مدیره نهادهای مالی توانست رأی نخست هیأت مدیره بورس تهران را از آن خود کند ...  

صندوق بانکها در سال جاری نقشی محوری در بازار سرمایه داشته است و به عنوان یک حقوقی فعال شناخته میشود ...
 

 

.